E L E K T R O 
ELEKTRO
Adres:
ul. Opaczewska 16/18
02-368 Warszawa
E-mail:
elektro[at]pomiary.waw.pl
Telefon:
601-295-986
NIP:  PL 5261276407
REGON:  140344580

Porady
Ubezpieczając budynek firmy, dom, czy mieszkanie, większość firm ubezpieczeniowych NIE informuje Państwa o konieczności posiadania aktualnych badań instalacji elektrycznej. Gdy zdarzy się nieszczęście np. pożar (czego nikomu nie życzę!) i wystąpią Państwo o odszkodowanie... zostaną Państwo poproszeni o aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej. W szczególności o protokół z pomiaru rezystancji izolacji. Jeżeli NIE MAJĄ Państwo takich dokumentów - NIE MA SZANS NA UZYSKANIE ODSZKODOWANIA.
Zalecane częstotliwości wykonywania pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych:
Rodzaj
pomieszczenia
Okres pomiędzy kolejnymi kontrolami
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rezystancji izolacji instalacji
nie rzadziej, niż co:
O wyziewach żrących 1 rok 1 rok
Zagrożone wybuchem 1 rok 1 rok
Otwarta przestrzeń 1 rok 5 lat
Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i wilgotne przejściowo 75 do 100% 1 rok 5 lat
Gorące o temperaturze powietrza ponad 35oC 1 rok 5 lat
Zagrożone pożarem 5 lat 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III) 5 lat 1 rok
Zapylone 5 lat 5 lat
Pozostałe niewymienione 5 lat 5 lat
Podstawa prawna wykonywania pomiarów:
"Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami)
Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 62.
2). Właściciel budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów."
Copyright 2007
ELEKTRO